ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BĂNG DƯƠNG E&C

Sáng nay, 28 tháng 10 năm 2018 Công ty Cổ phần Băng Dương E&C tổ chức đại hội cổ đông bất thường để thông qua định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới, chia cổ tức cho cổ đông năm 2018,  bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và bầu…

Xem thêm