ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Tại đại hội ông Nguyễn Đăng Khoa tổng giám đốc Công ty CP Băng Dương E&C báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty Băng Dương E&C năm 2018.  Tuy mới được thành lập từ tháng 6 năm 2018 nhưng với nổ lực lớn của Ban điều hành  cùng sự đồng hành và hỗ trợ từ Công ty mẹ (Công ty Băng Dương hiện nắm 54,91% cổ phần) nên Băng Dương E&C đã đạt được kết quả khá khả quan, cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động của Công ty CP Băng Dương E&C trong 6 tháng cuối năm 2018 theo báo cáo của Ban điều hành:

– Tổng doanh thu:  86,39 tỷ    (đạt 105% so với kế hoạch đề ra).

– Lợi nhuận sau thuế:  7,42 tỷ đồng

– Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA):   6,96%

– Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE):   12,38%

– Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (ROS):  8,71%

– Thu nhập trên mỗi cổ phiếu:  1238 đồng.

Căn cứ trên  những hợp đồng đã ký và đang thực hiện, Đại hội đồng cổ đông thông qua dự kiến doanh thu trong năm 2019 của Công ty là 404,6 tỷ đồng với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) ước đạt 33,7% do HĐQT trình.

Ngoài ra, HĐQT, Ban Kiểm soát còn báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về định hướng kinh doanh của công ty năm 2019, báo cáo kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo về kết quả kiểm toán năm 2018 và trình bày kế hoạch tăng vốn năm 2019.

Ông Phạm Văn Cường chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc hội nghị

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo PCT HĐQT báo cáo kết quả kiểm toán năm 2018

(do Cty TNHH Hãng kiểm toán AASC hoàn thành)

Cổ đông cho ý kiến về các báo cáo của HĐQT và  Ban kiểm soát Công ty

Đại hội diễn ra từ 8h30 và kết thúc vào lúc 11 giờ sáng ngày 30 tháng 3 năm 2019.

Trực tiếp từ hội nghị.